Szlifuj swój angielski
www.izdebnik.pl - STRONA W PRZYGOTOWANIU ! Copyright 2005r. e-mail: izdebnik@izdebnik.pl
Główna Historia Turystyka Zdrowie Sport Edukacja Biznes Rozrywka OSP PKS Fotografia
Izdebnik - , gm. Lanckorona. Nazwa; prawdopodobnie pochodzenia wołoskiego. Wołosko-rumuńskie słowo „istep” oznacza osadś, miejsce zamieszkałe
TURYSTYKA
Informator
Bursztynowy Szlak
Zabytki - Izdebnik
Zabytki - Okolice
GALERIE
Izdebnik
Dworki
Góry

GMINA LANCKORONA
Informacji turystycznej udzielaj¹:
Urz¹d Gminy Lanckorona,
ul. Krakowska 473, 34-143 Lanckorona,
tel.: (0-33) 876 35 95, tel./faks: (0-33) 876 35 60,
www.lanckorona.pl

oraz Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Krakowska 473, 34-143 Lanckorona,
tel. (0-33) 876 35 67
(otwarty: wt. i śr. 10-18, czw. 10-14, pt. i sob. 12-20, ndz. 12-16.).
Ciekawych informacji można też zasiśgną w Izbie Muzealnej w rynku w Lanckoronie, która otwarta jest codziennie (prócz poniedziałków) w sezonie, w godzinach: 10 - 14 (wt. - czw.), 12 - 16 (pt. - ndz.).

Gmina Lanckorona położona jest w paśmie Pogórza Wielickiego, na pograniczu z Beskidem średnim. Zajmuje obszar 42 km2 i zamieszkana jest przez ok. 6 tys. osób. W skład gminy wchodz¹: Lanckorona, Izdebnik, Skawinki, Jastrzśbia i Podchybie.

To co Lanckorona ma do zaoferownia to przede wszystkim bogata baza turystyczna, unikalna architektura oraz obiekty zabytkowe na terenie pozostałych miejscowości wchodz¹cych w skład gminy, wspaniałe krajobrazy, czyste powietrze, doskonałe warunki do czynnego wypoczynku, organizowania wycieczek pieszych i rowerowych. Lanckorona ma swoisty urok. Można tu nie tylko odpocz¹ć, ale i obejrzeć interesuj¹ce pami¹tki dawnych czasów. Na Lanckorońskiej Górze wznosz¹ siś ruiny zamku, zbudowanego jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego. Bśd¹c w Lanckoronie, warto powałśsać siś trochś po dużym kwadratowym rynku i pobliskich uliczkach. Można tutaj zobaczyć drewniane domy z podcieniami, zbudowane w latach 1868 - 1872, zaraz po wielkim pożarze, który strawił prawie całe miasto. Najlepiej zachowane budynki znajduj¹ siś przy wschodniej czśści rynku oraz na ulicach świśtokrzyskiej, Zamkowej, Krakowskiej i Piłsudskiego.

WARTO ZOBACZYć:
 • Rynek Lanckoroński - średniowieczny, małomiasteczkowy układ urbanistyczny z drewnianymi domami z lat 1868 - 72. W 1937 r. wpisany został do rejestru zabytków. Kościół Parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie. Ufundowany został przez króla Kazimierza Wielkiego przed 1359 rokiem. Reprezentuje styl gotycki, póŸny renesans i barok.
 • Ruiny zamku na Górze Lanckorońskiej. Zamek powstał przed 1359 r., był punktem oporu Konfederatów Barskich. W 1999 r. wpisany został na Listś UNESCO w ramach wpisu Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • Kościółek św. Krzyża na cmentarzu w Lanckoronie. Jest to jednonawowy, neogotycki kościół pochodz¹cy z XIX w., a wybudowany w miejsce drewnianego wzmiankowanego w XVI w.
 • Zespół dworski w Jastrzśbi. Zbudowany został na pocz¹tku XIX w. Należał on do rodziny Lewakowskich. Zachował siś oryginalny dwór i resztki zabudowań gospodarczych.
 • Zajazd pocztowy Stara Poczta w Izdebniku. Jest to były budynek austriackiej poczty konnej z 1780 r.
 • Kościół parafialny pw św. Małgorzaty w Izdebniku. Wybudowany został w latach 1838-41 w klasycystycznym stylu kościołów józefińskich.
 • Zespół dworski w Izdebniku. Wybudowany został na przełomie XVI i XVIII w. Przy dworze istniała Fabryka Wódek Zdrowotnych i Likierów arcyksiścia Rainera Habsburga - Jarzśbiak Izdebnicki
 • Zespół dworski w Podchybiu. Dwór pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. z zachowanym parkiem i zabudowaniami gospodarczymi.

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Informacji turystycznej udzielaj¹:
Urz¹d Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
ul. Mickiewicza 7
tel. (033) 876-60-06 / 876-63-89
fax (033) 876-63-01
www.kalwariazeb.um.gov.pl
www.kalwaria.pl

Kalwaria Zebrzydowska jest małym miasteczkiem usytuowanym w dolinie pomiśdzy dwoma pasmami niskich, ale piśknych gór, na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego u podnóży góry ¯ar na wysokości 335-400 m npm. Powierzchnia gminy zajmuje 75 km2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 20 tys. W skład gminy wchodz¹: Bugaj, Barwałd Górny, Brody, Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Barwałd średni, Przytkowice, Podolany, Leńcze, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie. Miasto Kalwaria Zebrzydowska ma walory, które wyróżniaj¹ je zarówno w kraju jak i za granic¹.

Jest ono jednym z najważniejszych obok Czśstochowy ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego w Polsce, a położenie na słynnym szlaku papieskim wiod¹cym z Wadowic do Krakowa powoduje rosn¹cy napływ p¹tników. Corocznie odbywaj¹ siś tu uroczyste obrzśdy religijne, w których uczestnicz¹ licznie pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy. Najwiśksze nasilenie ruchu pielgrzymkowego wystśpuje w czasie najbardziej okazałych uroczystości tj. Odpust Wielkiego Tygodnia - Misterium Mśki Pańskiej oraz uroczystości świśta Wniebowziścia Najświśtszej Marii Panny. Na szczególn¹ uwagś zasługuje Zespół Kulturowo -Krajobrazowy Klasztoru i Parku Pielgrzymkowego wpisany na światow¹ Listś Dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Kolejnym atutem jest rzemiosło, którego wyroby maj¹ znakomit¹ reputacjś wśród klientów. Rozwiniśte współcześnie ma tradycje siśgaj¹ce XVII wieku. Skoncentrowany jest tu poważny potencjał rzemieślniczy, zdominowany głównie przez branżś stolarsk¹ i szewsk¹.

WARTO ZOBACZYć:
 • Zespół Kulturowo-Krajobrazowy - jest to XVII-wieczny, barokowy Klasztor i Sanktuarium. W okolicy znajduje siś również rozległy Park Pielgrzymkowy OO.Bernardynów z 41 kaplicami i historycznym drzewostanem w dolinie pomiśdzy Gór¹ Lanckorońsk¹, a gór¹ ¯ar.Jest to pomnik historii figuruj¹cy na liście światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
 • XVI- wieczny zespół Zamkowy z kaplic¹ i Rezydencj¹ Zebrzydowskich. Obecnie znajdujś siś siedziba Konwentu szpitala OO. Bonifratrów.
 • Zespół dworski z pałacem Hamerlingów i budynkami gospodarczymi z XIX wieku.
 • Pustelnia św. Rozalii - kaplica z pocz¹tku XIX w.
 • Reliktowa, drewniana zabudowa przedmieść oraz starej czśści Kalwarii Zebrzydowskiej i wsi Bugaj z połowy XIX w. i pocz¹tku XX wieku.
 • Zespół Dworski - Zamek, Dwór i Park, Zarzyce Leńcze.
 • Willa Wojciecha Weissa z pocz¹tku XXw.